หน้าแรก  เครือข่าย  ประชาสัมพันธ์  บทความ  Webboard      

 

 

 

 

 

ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับพนักงานราชการ

ลำดับที่
เรื่อง
status
1

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

2
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเกี่ยวกับคุณลักษณะฯ
3
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเกี่ยวกับค่าตอบแทน
4
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ฉบับที่ 2
5
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ฉบับที่ 3
6
แนวทางการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
7
คำอธิบายแนวทางการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
8
สรุปค่าตอบแทนพนักงานราชการ
9
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ฉบับที่ 4
10
แบบฟอร์มและตัวอย่างการประเมินพนักงานราชการ
11
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานราชการ

 

 

 


ชมรมหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ติดต่อสำนักงานฝ่ายเลขานุการ : สำนักงานสถิติจังหวัดเลย
ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 4 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง
อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร. 0-4281-1162 โทรสาร 0-4281-3070
E-mail Webmaster: chaipojn_ku@hotmail.com